Danıştay’dan milyonları ilgilendiren karar: ‘Vergi borcundan ötürü yetim maaşı kesilemez’

Babasının vefatından sonra yetim maaşı alan genç, vergi borcunu ödeyemeyince hakkında icra takibi başlatıldı.

Haczin hukuksuz olduğunu öne süren genç, Yönetim Mahkemesi’ne müracaat etti. Mahkeme; davacının çeşitli vergi borçları nedeniyle yetim maaşı hesabına uygulanan haczin kaldırılması ve haczedilen fiyatın iadesini yasaya uygun buldu. Vergi Dairesi karara itiraz edince devreye giren Bölge Yönetim Mahkemesi kararı yerinde buldu. Vergi Dairesi Başkanlığı bu kararı da temyiz edince devreye Danıştay 3. Dairesi girdi. 

2022 yılında emsal nitelikte bir karara imza atan Danıştay, yetim maaşının vergi borcundan dolayı kesilemeyeceğine hükmetti. 

Kararda şöyle denildi:

“Davacının bir kısım vergi borçlarının tahsili gayesiyle 5434 sayılı Kanun kararlarına tabi olarak çalışmakta olan babasının vefat etmesi nedeniyle 01/07/1993 tarihinden itibaren almış olduğu mevt aylığının 1/3’ünün 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Yöntemi Hakkında Kanunu’n 71. unsuru uyarınca haczedildiği anlaşılmıştır. 5434 sayılı Kanun çerçevesinde vefat aylığı alanların ödemelerine devam edileceği belirtildikten sonra süreçlerin nasıl yapılacağının sayma metodu ile belirlenmiş olduğu ve bu sayılan kararlar içerisinde hacizle ilgili rastgele bir düzenleme yer almadığı ortadadır. 5510 sayılı Kanun çerçevesinde değinilen aylık ve gelirlerin haczedilebilmesi borçlunun muvafakatine bağlandığı halde davacının bu tarafta bir muvafakatinin bulunmadığı anlaşıldığından uygulanan hacizde hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu haciz kaldırılmış, yapılan kesintinin iadesine karar verilmiştir. Temyizen incelenen karar tarz ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir. Temyize mevzu Vergi Dava Dairesi kararının onanmasına hükmedilmiştir.” 

Bir cevap yazın